Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 32. Lokal niemieszkalny „A”

rozpoczęcie przetargu: 20.04.2022 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 32.

Lokal niemieszkalny „A” położony w budynku przy ul. Armii Krajowej 32 o powierzchni użytkowej 24,41 m2 wraz z udziałem 503/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 811/2 i 811/3 o łącznej powierzchni 684 m² w obrębie 6 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00025595/7.

Lokal składa się z salonu sprzedaży i wc.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75 000,00 zł

Wadium: 7 500,00

Postąpienie nie mniej niż: 750,00 zł


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685).

Nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 32 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo – usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (10-MW/U). Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i oznaczony został jako budynek o średnich walorach architektonicznych. Zgodnie z zapisami szczegółowymi planu dla tego typu budynków ustala się konieczność ich zachowania
i rewitalizacji, poprzez konserwację i rekonstrukcję.

Lokal położony jest w piwnicy z wejściem od ulicy, wyposażony jest w instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną, nie posiada ogrzewania.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 26.10.2021 r.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 24.03.2022 r. o godzinie 1430.

Przetarg odbędzie się 20.04.2022 r. o godz.1130 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 14.04.2022 r. na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego,
lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu, - podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium się nie zwraca. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
11 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek