Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego w obrębie 3 Miasta Słupska, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

rozpoczęcie przetargu: 5.05.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego w obrębie 3 Miasta Słupska,

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 o powierzchni 634 m², położona przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego w obrębie 3 Miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00102129/4, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 55 000,00 zł, wadium – 5 500,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 550,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Działka nr 572/1 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” na terenie o funkcji: tereny dróg wewnętrznych – 27.76.KDW. Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta, w północno-wschodniej części. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Dojazd do działki możliwy jest z drogi publicznej utwardzonej asfaltem - ulicy Sportowej, a następnie poprzez drogę publiczną gruntową - ulicę Eugeniusza Lokajskiego. Kształt działki w miarę regularny, wielokątny, wydłużony. Teren z nierównościami, od strony wschodniej mocno wzniesiony. Teren nieutwardzony, porośnięty drzewami i niska roślinnością od strony wschodniej. Na terenie działki znajduje się ogrodzenie trwałe, działka jest nieuzbrojona.

W dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00102129/4 wpisana jest jednorazowo odpłatna w kwocie 1 448,94 zł brutto służebność gruntowa przejazdu i przechodu na działce nr 572, pasem gruntu o pow. 292,5 m2 o szerokości 5 m i długości 58,5 m oraz przebiegu oznaczonym kolorem czerwonym na załączniku do umowy ustanowienia służebności gruntowej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 538/3 o obszarze 0,0414 ha, położonej w Słupsku przy ul. Heleny Marusarzówny, objętej księgą wieczystą nr SL1S/00028907/9.

Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 562/1, 560, 561 położonych przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego oraz działek nr 25/1 i 26/1 położonych przy ul. Sportowej, w obrębie 3 miasta Słupska.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Wpłacenie wadium do dnia 22.04.2022 r. na konto Miasta Słupska mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działki nr 562/1, 560, 561 położonych przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego oraz działek nr 25/1 i 26/1 położonych przy ul. Sportowej (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk do dnia 22.04.2022 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 28.04.2022 r. (obok pokoju 215) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg odbędzie się 05.05.2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 0 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
28 marca 2022
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
5 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 kwietnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek