Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Sławieńskiej w obrębie 11 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 2.06.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Sławieńskiej w obrębie 11 miasta Słupska

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Sławieńskiej w obrębie 11 miasta Słupska, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 22/50 o powierzchni 3663 m2

cena wywoławcza 600 000 zł, wadium 60 000 zł, postąpienie - nie mniej niż 6 000 zł,

  • działka nr 22/51 o powierzchni 2600 m2

cena wywoławcza 420 000 zł, wadium 42 000 zł, postąpienie - nie mniej niż 4 200 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” ww. działki znajdują się na terenie o funkcji: nowo projektowane tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (10.7.UN) powołanego planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów i budynków działki nr 22/50 i 22/51 oznaczone są jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

Działka nr 22/50 ma nieregularny, wydłużony kształt z bokiem przylegającym do pasa drogowego drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren niezagospodarowany, porośnięty niska roślinnością, krzewami oraz drzewami. Przez teren działki nr 22/50 przechodzą przewody infrastruktury technicznej: gazowy, elektroenergetyczny, wodociągowy oraz kanalizacyjny.

Działka nr 22/51 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy oraz cześć ogrodzenia trwałego.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci. Nabywca działki nr 22/50 zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorom sieci w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występującej na działce infrastruktury technicznej.

Dojazd do nieruchomości możliwy jest ulicą Koszalińską o nawierzchni asfaltowej, a następnie ulicą Sławieńską utwardzoną płytami betonowymi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami usług. Bliskie sąsiedztwo stanowi duże Centrum Handlowe Jantar oraz Zakład Produkcyjny „Pomorzanka”. Dalsze sąsiedztwo to teren osiedla Niepodległości.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się 30.06.2021 r., drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. działek odbył się 22.12.2021 r.

Przetarg odbędzie się 02.06.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 23.05.2022 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
30 marca 2022
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
30 marca 2022
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
30 marca 2022
Nazwa pliku:
Mapa MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
30 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek