Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy pl. Władysława Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 1.06.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy pl. Władysława Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupska


Lokal mieszkalny nr 7 położony na III piętrze w budynku przy pl. Władysława Broniewskiego 2 o powierzchni użytkowej 137,67 m2, składający się z przedpokoju, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, dwóch łazienek i czterech pokoi wraz z udziałem 975/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 394/5 o powierzchni 336 m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00021982/9.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000,00 zł

wadium: 27 000,00

postąpienie nie mniej niż: 2 700,00


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685).


Nieruchomość położona przy Placu Władysława Broniewskiego 2 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: adaptowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami wbudowanymi (handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe 6.1.MWU). Budynek znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dla którego ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu odbył się w dniu 09.12.2021 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu odbył się w dniu 03.03.2022r.

Lokal będzie udostępniony do oglądania 17.05.2022 r. o godzinie 14:00.


Przetarg odbędzie się 01.06.2022r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 27.05.2022 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zdjecie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zdjęcie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek