Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Partyzantów 17/5 stanowiącej własność Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 23.06.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Partyzantów 17 stanowiącej własność Miasta Słupska


Lokal mieszkalny Nr 5 położony na II piętrze w budynku przy ul. Partyzantów 17 o powierzchni użytkowej 73,97 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 17,70 m², z udziałem 1122/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu nr 210/2 i 210/3 o łącznej powierzchni 569 m2 w obrębie nr 13 miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00043691/2.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000,00 zł

wadium: 20 000,00

postąpienie nie mniej niż: 2 000,00


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685).


Nieruchomość położona przy ulicy Partyzantów 17 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (26-MW/U). Budynek figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inny zabytek nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokal kwalifikuje się do remontu. Ogrzewanie własne – piece kaflowe.

W celu zapewnienia działce nr 210/3 dostępu do drogi publicznej na działce nr 210/6 w obr. 13 przy ul. Partyzantów 16 ustanowiono odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu. Wartość służebności dla lokalu nr 5 wynosi 563,58 zł + podatek VAT w wysokości 23%.


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Partyzantów 17/5 odbył się w dniu 20.04.2022r.


Przetarg odbędzie się 23.06.2022r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 17.06.2022 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 07.06.2022r. o godzinie 14ºº.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego Wydział Zarządzania Nieruchomościami lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Rzut lokalu 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Budynek
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Zdjęcie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Zdjęcie 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Zdjęcie 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
18 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek