Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A

rozpoczęcie przetargu: 20.07.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana działka nr 8o pow. 222m2, położona przy ul. Bohaterów Westerplatte 68A w obrębie nr 17 miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00060279/3.

Cena wywoławcza wynosi 300.000,00zł, wadium 30.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 3.000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931).

Działka nr 8 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane-Bi, zabudowana jest dwoma budynkami o nr ewidencyjnych 101 i 257 z wewnętrznym połączeniem w jeden budynek usługowy o powierzchni użytkowej 135,26 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Budynek obecnie nie jest użytkowany i kwalifikuje się do generalnego remontu. Teren ogrodzony, równy i częściowo utwardzony kostką brukową, kształt działki regularny, czterokątny zbliżony do prostokąta, na działce znajdują się podziemne sieci uzbrojenia niezbędne do funkcjonowania budynków tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, gazowa oraz energetyczna.

Działka nr 8 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Kniaziewicza ” na terenie o funkcji: tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej (B 8MW). Sprzedaż ww. nieruchomości jest możliwa jedynie pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (B8 MW) ww. planu zagospodarowania.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2022r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.07.2022r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 11.07.2022r. o godz. 14:30

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_8
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
FOTO_10
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek