Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Morcinka 5/2 stanowiącej własność Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 15.07.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Gustawa Morcinka 5 stanowiącej własność Miasta Słupska


Lokal niemieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 5 o powierzchni użytkowej 18,66 m2 z udziałem 800/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 303/1 o powierzchni 454 m2 w obrębie nr 6 miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00106729/8.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł

wadium: 6 000,00

postąpienie nie mniej niż: 600,00


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931).


Nieruchomość położona przy ulicy Gustawa Morcinka 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (02.1.MW) oraz „Poniatowskiego” na terenie dróg publicznych – droga lokalna (62.KDL). Budynek figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska jako inny zabytek nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokal niemieszkalny składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczenia gospodarczego położonego na parterze budynku.

Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Ogrzewanie własne – piece kaflowe.


Przetarg odbędzie się 15.07.2022r. o godz. 1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 11.07.2022 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 27.06.2022r. o godzinie 14ºº.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego Wydział Zarządzania Nieruchomościami lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek