Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska, położonej przy ulicy Władysława Kijowskiego w obrębie nr 17 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 10.08.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska, położonej przy ulicy Władysława Kijowskiego w obrębie nr 17 miasta Słupska, objętej KW nr SL1S/00036711/7:

- nieruchomość złożona z działek nr 502 i nr 503 o łącznej powierzchni 585 m².

Cena wywoławcza – 150 000 zł, wadium –15 000 zł, postąpienie - nie mniej niż 1 500 zł.


Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.


Działki nr 502 i nr 503 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte - Hubalczyków” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej/ o niskiej intensywności zabudowy 03.4.MN. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp.

Działki nr 502 i nr 503 znajdują się w granicach administracyjnych miasta Słupska, zlokalizowane są we wschodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pas drogowy ulicy Władysława Kijowskiego, sąsiedztwo dalsze stanowią zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, obiekty handlowo-usługowe, droga wojewódzka 210 oraz tereny wojskowe.

Kształt działek zbliżony jest do prostokąta, teren stosunkowo równy, ogrodzony, porośnięty niską roślinnością oraz drzewami, działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzanej płytami betonowymi - ulicy Władysława Kijowskiego.

Nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przez teren działki nr 503 przechodzi podziemny przewód telekomunikacyjny. Nabywca działki nr 503 zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występującego na działce przewodu.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.08.2022 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Mapy i karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek