Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ul. Rafała Krajewskiego 11

rozpoczęcie przetargu: 12.08.2022 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ul. Rafała Krajewskiego 11

Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny oznaczony w inwentaryzacji jako lokal „A”o pow. użytkowej 17,29m2, położony w budynku przy ul. Rafała Krajewskiego 11z udziałem 246/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności części działki gruntu oznaczonej nr 61/1 o powierzchni 487m2 w obrębie nr 18, Miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00021253/0.

Cena wywoławcza wynosi 15.500,00zł, wadium 2.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 160,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931).

Lokal niemieszkalny „A” położony jest w piwnicy budynku mieszkalnego dwulokalowego, składa się z 1 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 17,29m2. Ściany w lokalu nieotynkowane częściowo pomalowane. Wzdłuż pomieszczenia zlokalizowano pomieszczenie do przechowywania poniżej poziomu posadzki na głębokości ok. 60cm, które przykryte jest deskami. Wrota drewniane otwierane na zewnątrz. Stolarka okienna PCV. Lokal nie posiada instalacji oraz ogrzewania. Lokal kwalifikuje się do remontu, użytkowany jest przez właścicieli lokalu nr 6.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- 16.MN

Przetarg ograniczony do właścicieli lokali nr 1 i 6 położonych w budynku przy ulicy Rafała Krajewskiego 11 w Słupsku.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Wpłacenie wadium do dnia 08.08.2022r. na konto Miasta Słupska mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ul. Rafała Krajewskiego 11 w Słupsku (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

3. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 (II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk do dnia 08.08.2022 r. do godziny 1500.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 10.08.2022r. (obok pokoju 224) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu12.08.2022r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 05.08.2022r. o godz. 13ºº.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
6 lipca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
6 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek