Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy J. Przybory w obrębie nr 8 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 5.10.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy J. Przybory w obrębie nr 8 miasta Słupska

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone przy ul. J. Przybory w obrębie nr 8 miasta Słupska, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 62 o powierzchni 1329 m2 - cena wywoławcza 150 000 zł, wadium 15 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 500 zł,

- działka nr 64 o powierzchni 1335 m2 - cena wywoławcza 150 000 zł, wadium 15 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 500 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00034211/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” ww. działki znajdują się na terenie o funkcji: obszar funkcji mieszkalnej jednorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13.MN) ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów i budynków działki nr 62 i 64 oznaczone są jako grunty orne - RIIIa, nabywca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia na wyłączenie działki z produkcji rolniczej.

Działki nr 62 i 64 znajdują się w granicach administracyjnych miasta Słupska, zlokalizowane są w zachodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi istniejąca i rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pas drogowy ulicy Jeremiego Przybory, sąsiedztwo dalsze stanowią ogródki działkowe i zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Kształt ww. działek zbliżony jest do prostokąta, teren stosunkowo równy z niewielkimi nierównościami, porośnięty niską roślinnością, krzewami i drzewami, działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzanej płytami betonowymi - ulicy Jeremiego Przybory.

Przez teren działki nr 62 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz podziemny przewód elektroenergetyczny, ponadto na działce znajduje się podpora przewodu elektroenergetycznego z napowietrzną linią elektroenergetyczną.

Przez teren działki nr 64 przechodzą dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia, ponadto na działce znajduje się podpora przewodu elektroenergetycznego.

Nabywca działki nr 62 lub nr 64 zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce sieci.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Wpisane w dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00034211/8 wpisy dotyczące służebności oraz niegodności stanu prawnego nie dotyczą nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszej sprzedaży.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.07.2022 r.


Przetarg odbędzie się 05.10.2022 r. o godzinie 10.00 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 29.09.2022 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 września 2022
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 września 2022
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 września 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek