Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Wiśniowej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 27.10.2022 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Wiśniowej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb nr 14, działka nr708 o pow. 728m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00040714/9

Cena wywoławcza wynosi 200.000,00zł, wadium 20.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 2.000,00zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Cmentarzu” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy usługowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.3.U.) ww. planu zagospodarowania.

Działka położona w północno-wschodniej części miasta, kształt działki w miarę regularny, czterokątny, teren z nierównościami, porośnięty trawą, krzewami i drzewami, nieruchomość jest częściowo ogrodzona, niezagospodarowana. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, Cmentarz Komunalny, pas drogowy ulicy Jana Druyffa.

Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa. Sieć telekomunikacyjna przebiega bezpośrednio przy granicy działki od strony wschodniej.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.10.2022r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 września 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 września 2022
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
26 września 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 września 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek