Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska, położonej przy ul. S. Banacha 2 i ul. S. Banacha 4 w obrębie nr 9 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 30.11.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Słupska,położonej w obrębie nr 9 miasta Słupska przy ul. S. Banacha 2 i ul. S. Banacha 4, objętej KW nr SL1S/00034359/7:

- nieruchomość złożona z działek nr 430/27 i nr 430/26 o łącznej powierzchni 1117 m².

Cena wywoławcza – 500 000 zł, wadium – 50 000 zł, postąpienie - nie mniej niż 5 000 zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931).

Działka nr 430/27 i działka nr 430/26 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” na terenie o funkcji: tereny usług (02.18.U).

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego teren przeznaczony jest pod funkcję usługową, na którym nie ma możliwości utrwalania i wprowadzania funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 430/27 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 241,98 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe.

Działka nr 430/26 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 233,99 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe.

Przez teren działki nr 430/27 i nr 430/26 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: przewody kanalizacji sanitarnej, przewody wodociągowe, przewód ciepłowniczy, przewody gazowe, przewód telekomunikacyjny, przewód elektroenergetyczny z szafami sterowniczymi.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29.10.2021 r., II przetarg przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.04.2022 r., III przetarg przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 08.08.2022 r., wyżej wymienione postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 10.10.2022 r. o godzinie 14.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.11.2022 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
14 listopada 2022
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
ZDJĘCIE
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 września 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
14 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
14 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek