Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Portowej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 18.11.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Słupska przy ulicy Portowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb nr 1, działka nr196 o powierzchni 278m², Księga Wieczysta nr SL1S/00034304/7

Cena wywoławcza wynosi 47.000,00zł, wadium 5.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 470,00zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Portowa - Wschód” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji: tereny funkcji produkcyjno-składowej, usługowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane karcie terenu 08.18.P,U ww. planu zagospodarowania.

Działka położona w północnej części miasta, niezabudowana o kształcie regularnym, czterokątnym, teren równy porośnięty trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa produkcyjno-usługowa, pas drogowy ulicy Portowej.

Działka nr 196 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Portowej, w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.

Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości o nr geodezyjnym 196 możliwe jest tylko przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 113 (ul. Karola Borchardta), nr 114 (ul. Karola Borchardta), nr 118/8 (ul. Portowa) położonych w obrębie nr 1 miasta Słupska.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 14.11.2022r.na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej nr 113 (ul. Karola Borchardta), nr 114 (ul. Karola Borchardta), nr 118/8 (ul. Portowa) aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na 14.11.2022r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1300.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 17.11.2022r.(obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się 18.11.2022r. o godzinie 10ººw sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomosciami
Data wytworzenia:
18 października 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 października 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek