Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 9.12.2022 10:00 • Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3, sala nr 212

WYBIERAM SŁUPSK!Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 88 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/2 oraz działka nr 310/3, stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Józefa Poniatowskiego
w obrębie nr 0006 Miasta Słupska.


Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 36 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/2, o całkowitej powierzchni 0,0047 ha oraz część nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 52 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/3, o całkowitej powierzchni 0,0060 ha z przeznaczeniem na miejsca postojowe, położonych przy ul. Józefa Poniatowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/2 oraz działka nr 310/3 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038377/7.


1. Okres dzierżawy: 5 lat od dnia podpisania umowy;

2. Cena wywoławcza stanowiąca miesięczną wysokość czynszu: 200,00 zł z doliczeniem obowiązującego podatku VAT;

3. Wadium: 20,00 zł;

4. Postąpienie nie mniej niż: 10,00 zł.


Czynsz za dzierżawę części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/2 oraz działka nr 310/3 podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” ww. działki znajdują się na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Zasady, parametry oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.6.MW,U) ww. planu zagospodarowania. Przedmiotowe działki według ewidencji gruntów i budynków stanowią użytki gruntowe oznaczone symbolem Bp.


Przetarg odbędzie się 09.12.2022 r. o godzinie 10.00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem nr działki
do 02.12.2022 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).


Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON.


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.


Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pokoju 312-B Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie
(59) 84 88 223 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
9 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek