Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Armii Krajowej w obrębie nr 0013 Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 20.12.2022 11:30 • Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3, sala nr 212

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska


ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Armii Krajowej w obrębie nr 0013 Miasta Słupska.


Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu o łącznej powierzchni 632 m2 stanowiącego część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 189/4 o całkowitej powierzchni 0,0709 ha oraz część nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 189/9 o całkowitej powierzchni 0,0396 ha, położonych przy ul Armii Krajowej w obrębie nr 0013 Miasta Słupska, z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Dla nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 189/4, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SL1S/00034226/6, natomiast dla nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 189/9, księgę nr SL1S/00067796/2.

  1. Okres dzierżawy: 5 lat od dnia podpisania umowy;

  2. Cena wywoławcza stanowiąca miesięczną wysokość czynszu: 900,00 zł z doliczeniem obowiązującego podatku VAT;

  3. Wadium: 180,00 zł;

  4. Postąpienie nie mniej niż: 20,00 zł.

Czynsz za dzierżawę części nieruchomości podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” ww. działki znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej. Zasady, parametry oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (12.27.MW,U) ww. planu zagospodarowania. Przedmiotowe działki według ewidencji gruntów i budynków stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem B.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 11.30 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem numerów działek do dnia 13.12.2022 r. na rachunek bankowy Miasta Słupska w mBank S.A.
nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pokoju 312-B Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie
(59) 84 88 223 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
17 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
17 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek