Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej przy ulicy  Szczecińskiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 12.01.2023 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Miasta Słupska

położonej przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 283/29 o powierzchni 358 m2 położona przy ulicy Szczecińskiej w obrębie nr 0010 miasta Słupska, KW nr SL1S/00035108/0.

Cena wywoławcza 160 000 zł, wadium 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 600 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Andersa II” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji: teren zabudowy usługowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (17.64.U) ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów działka nr 283/29 sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz.

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta, kształt zbliżony do prostokąta, teren równy, nieutwardzony, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa usługowa, Parafia Rzymskokatolicka oraz pas drogowy o dużym natężeniu ruchu - ulica Szczecińska.

Przez teren działki nr 283/29 przechodzą podziemne przewody: wodociągowy i kanalizacyjne, ponadto na jej terenie usytuowane są: podziemna komora przewodu wodociągowego wraz z włazem, włazy do sieci kanalizacyjnej, podziemna komora przewodu kanalizacyjnego oraz hydrant.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorom sieci w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce urządzeń i sieci.

Działka nr 283/29 posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej t.j. ul. Szczecińskiej.

Działka położona jest na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia należy uzgodnić z gestorami sieci.

Wpisana w dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00035108/0 nieodpłatna i ustalona na czas nieoznaczony służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej nr 283/5, 283/11, 283/19 i 183/24, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 283/5, w pasie gruntu o szerokości 5 m2, w celu umożliwienia połączenia działki nr 283/5 z pasem drogowym ul. Szczecińskiej, częściowo wykonywana jest na działce nr 283/29, pozostałe wpisy z działu III nie obciążają działki nr 283/29.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie działki nr 283/29 możliwe jest przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 283/27 i nr 283/26 położonych przy ul. Szczecińskiej i ul. Szczecińskiej 38 w obrębie nr 0010 miasta Słupska.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Wpłacenie wadium do dnia 04.01.2023 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie nr 0010 miasta Słupska oznaczonych jako działki nr 283/27 i nr 283/26.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacieWydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 04.01.2023 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 10.01.2023 r. (obok pokoju 215) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
21 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek