Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 215 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na cele biurowe

rozpoczęcie przetargu: 4.01.2023 9:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 215 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na cele biurowe.Lokal użytkowy nr 215 o powierzchni użytkowej 19,82 m2 położony na II piętrze w budynku przy pl. Jana Pawła II 1. Dla przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/2 o powierzchni 0,6629 ha w 13 obrębie miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00055939/0.


cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu lokalu wynosi: 320,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (odrębnie płatne są koszty mediów naliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu)

wadium: 50,00

postąpienie nie mniej niż: 10,00


Czynsz najmu podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 21.12.2022 r. o godzinie 10:00.


Przetarg odbędzie się 04.01.2023 r. o godz. 900 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem lokalu do dnia 28.12.2022 roku na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku, mBank 87 1140 2118 0000 2180 2900 1009.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

  • osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na zawarcie umowy najmu i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).


Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON.


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 223 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 310 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Woszczyk
Data publikacji:
30 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek