Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.

rozpoczęcie przetargu: 20.02.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.


Lokal użytkowy „A” o powierzchni użytkowej 164,19 m², składa się z następujących pomieszczeń:

  • na parterze: sklep i wc o pow. użytkowej 19,68 m²,

  • w piwnicy: dwóch magazynów, czterech korytarzy, pomieszczeń przygotowalni, piekarni, umywalni oraz szatni o pow. użytkowej 91,93 m²,

  • w budynkach gospodarczych pięciu pomieszczeń oraz poddasza o pow. użytkowej 52,58 m².

Z lokalem związany jest udział 2683/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 485/1 i 485/2 o łącznej powierzchni 347 m² w obrębie
nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00028976/3.


cena wywoławcza wynosi: 150 000,00

wadium : 15 000,00

postąpienie nie mniej niż: 1 500,00


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 1846 ze zmianami).


Nieruchomość położona przy ulicy A. Mickiewicza 20 – Z. Krasińskiego 11 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami (01.1.MW,U). Obiekt figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska jako zabytek nieruchomy wyznaczony przez Prezydenta Miasta Słupska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wobec tego podlega zapisom obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wejście do lokalu (części sklepowej) usytuowane jest bezpośrednio z chodnika przy skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego. Wejście do pozostałych pomieszczeń znajduje się od strony
ul. Krasińskiego, jak również od strony podwórka. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Lokal w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 21.11.2022r.


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 1000.


Przetarg odbędzie się 20.02.2023 r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.02.2023 r.

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka
z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości
i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu,
z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem
nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium
nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie
pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej
www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
12 grudnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
12 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek