Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Miasta Słupska położonej przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego

rozpoczęcie przetargu: 17.01.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Miasta Słupska położonej przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana garażem oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1190 o powierzchni 19 m2 położona przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego w obrębie nr 0006 miasta Słupska, KW nr SL1S/00034255/8.


cena wywoławcza wynosi: 35 000,00 zł

wadium: 3 500,00

postąpienie nie mniej niż: 350,00


Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931).


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego - C” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej – parkingi, z możliwością przekształcenia na tereny usług (07.9.KS/U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (07.9.KS/U) ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane - Bi

Działka nr 1190 położona w północnej części miasta, zabudowana jest po obrysie jednokondygnacyjnym budynkiem garażowym o nr ewidencyjnym 1814. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w zabudowie zwartej. Wrota do garażu dwuskrzydłowe drewniane pokryte blachą, dach jednospadowy pokryty papą. Posadzki w garażu betonowe, stan techniczny stosunkowo zły, budynek kwalifikuje się do remontu. Działka położona na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodę z sieci miejskiej i kanalizację sanitarną.


W celu zapewnienia działce nr 1190 dostępu do drogi publicznej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17/21 o powierzchni 3109 m² położonej w Słupsku przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 378 m² (długość 108 m, szerokość 3,5 m), na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1190.


Cena netto ww. służebności wynosi 344,00 zł + podatek VAT w stawce 23% tj. 423,12 zł


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania 05.01.2023 r. o godzinie 14:00.


Przetarg odbędzie się 17.01.2023r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 11.01.2023 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 grudnia 2022
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 grudnia 2022
Nazwa pliku:
MPZP_PONIATOWSKIEGO - C
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 grudnia 2022
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
13 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek