Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24

rozpoczęcie przetargu: 17.02.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie nr 0006 miasta Słupska działka nr 804/5 o powierzchni 2393m² Księga Wieczysta nr SL1S/00122792/8

Cena wywoławcza wynosi 1 900 000,00zł, wadium 190 000,00zł

postąpienie nie mniej niż 19 000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji: usługi oświaty.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (9-UO) ww. planu zagospodarowania.

Działka położona w centralnej części miasta, w zachodnio-północnej części działki przy jej granicy zabudowana budynkiem o funkcji oświatowej.

Kształt działki regularny, czterokątny, teren równy, ciągi piesze i jezdne utwardzone kostką betonową, w pozostałej części porośnięty trawą i pojedynczym drzewem, działka ogrodzona.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa - szkoła, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, kamienice, szkoły, rzeka Słupia, kościoły, cmentarz komunalny, starówka miasta. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną gminną (ulicą Partyzantów), utwardzoną kamieniem brukowym w dość dobrym stanie technicznym.

Przez działkę przebiega podziemna sieć: wodociągowa, telekomunikacyjna, przewód elektroenergetyczny, przewód ciepłowniczy, kanalizacyjny, gazowy oraz okrągłe włazy kanalizacyjne. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną, wodną, kanalizację sanitarną i deszczową, ogrzewanie z sieci miejskiej. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.

Na działce znajduje się budynek o nr ewidencyjnym 1437, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w 1870 roku, jako kamienica mieszkalna, adaptowany na potrzeby szkoły w 1946r., komunikacyjnie połączony z zabudowaną bramą budynku nr 25. Główne wejście do budynku znajduje się w licu południowej ściany szczytowej.

Powierzania zabudowy: 634,23m², powierzchnia użytkowa: 1317,15m² w tym powierzchnia pomieszczeń technicznych: 140,75m², powierzchnia podłogi strychu nieużytkowego: 551,37m², kubatura: 9.395,80m³. Budynek wyposażony w instalację elektryczna, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, ogrzewanie z sieci miejskiej, niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Budynek figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inny zabytek nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego.

W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I”.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.02.2023r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.02.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 03.02.2023r. o godz. 13:00

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
15 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 grudnia 2022
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
15 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 grudnia 2022
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
15 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 grudnia 2022
Nazwa pliku:
karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
15 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek