Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontyunuacja renowacji stawów i cieków wodnych zlokalizowanych na terenie miasta wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów

składanie ofert: 10.07.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok.Nr 8 sekretariat
otwarcie ofert: 10.07.2006 10:15 • Rejonowy Zarzad Inwestycji w Slupsku,, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,
ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na
kontynuację renowacji stawów i cieków wodnych zlokalizowanych na trenie miasta wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów


1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na renowacji stawów i cieków wodnych (rowów) w Lasku Północnym, zlokalizowanym na trenie miasta Słupska, wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów, wg załączonej dokumentacji.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 120,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

5. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2006 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3) posiadają uprawnienia do wykonywania robót melioracyjnych i dysponują kierownikiem budowy o odpowiednich uprawnieniach
4) wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dwóch zamówień polegających na renowacji rowów , stawów, każde zamówienie o wartości min. 80% ceny ofertowej oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót
5) spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

7. Wymagane wadium : 6.500,00 zł

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

9. Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 10.07.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

10. Termin związania ofertą 60 dni.

11. Otwarcie ofert: 10.07.2006 r., godz. 10:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 10 .

12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129.

13. Publikacja ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych.
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl. Zwycięstwa 3 oraz www.um.slupsk.pl
Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk.republika.pl

14. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2006 r.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 maja 2006
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
19 maja 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek