Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Estońskiej

rozpoczęcie przetargu: 24.01.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta Słupska, położonych w Słupsku przy ulicy Estońskiej

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie nr 0004 miasta Słupska, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

- działka 47/17 o powierzchni 1002m² cena wywoławcza 200 000zł, wadium 20 000zł, postąpienie nie mniej niż 2 000zł,

- działka 47/18 o powierzchni 1000m² cena wywoławcza 200 000zł, wadium 20 000zł, postąpienie nie mniej niż 2 000zł,

- działka 47/19 o powierzchni 995m² cena wywoławcza 200 000zł, wadium 20 000zł, postąpienie nie mniej niż 2 000zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00032235/8.

Nieruchomości znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.3.MN).

Nieruchomości położone są obrzeżach w północno-wschodniej części miasta Słupska. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią tereny niezabudowane, w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa jednorodzinna.

Działki nr 47/17 i 47/19 o kształcie regularnym, czterokątnym, przybliżonym do prostokąta. Działka nr 47/18 o kształcie regularnym, pięciokątnym, zbliżonym do prostokąta ze ściętym narożnikiem. Teren z nierównościami, zakrzewiony, porośnięty niską roślinnością oraz wieloma drzewami. Przy granicy działek od strony północnej przebiega przewód kanalizacyjny.

Dojazd do działek ulicą Owocową o nawierzchni asfaltowej a następnie drogami dojazdowymi gruntowymi. Dojazd możliwy jest również od ulicy Duńskiej, drogą publiczną utwardzoną płytami betonowymi.

Działki położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

W ewidencji gruntów i budynków działki przedmiotowe działki oznaczone są jako grunty orne - RIIIa, nabywca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej.

Wpisane w dziale III Księgi Wieczystej nr SL1S/00032235/8 obciążenia nie dotyczą przedmiotowych działek.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2023r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.01.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 grudnia 2022
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek