Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych w zasobach zarządanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 9.02.2023 13:00 • Budynek Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pokój nr 6 (I piętro)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku


L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu/przeznaczenie


Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

Al. H. Sienkiewicza 21 (wejście od ul. Murarskiej)

67,55

Obr. 6

dz. nr 589/7

Poziom przyziemia, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o.

Najem

II przetarg

1014,00

1014,00

20,00

2


ul. S. Jaracza 15

35,10

Obr. 13

dz. nr 593/2

Poziom parteru, lokal z wejściem od ulicy, wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną

Najmem

II przetarg

527,00

527,00

10,00

3

ul. Armii Krajowej 31

94,52

Obr. 6

dz. nr 834/1

Poziom parteru i przyziemia, lokal wyposażony
w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną

Najem

II przetarg

1418,00

1418,00

20,00

4

ul. Niemcewicza 11

21,20

Obr. 6

dz. nr 241/10

Poziom parteru, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną bez toalety (możliwość korzystania z wc za zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej)

Najem

I przetarg

318,00

318,00

10,00

5

ul. J. Kossaka 22A

40,30

Obr. 11

dz. nr 84

Poziom parteru, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną

Najem

I przetarg

605,00

605,00

10,00

6

ul. W. Lutosławskiego 12

50,30

Obr. 12

dz. nr 172/2

Poziom parteru i przyziemia, lokal wyposażony
w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną

Najem

I przetarg

755,00

755,00

10,00

7

ul. L. Solskiego 11

15,86

Obr. 6

dz. nr 428/2

Poziom przyziemia, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, bez toalety

Najem

I przetarg

238,00

238,00

10,00

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023 r. o godzinie 13.00 w pokoju nr 6 ( I piętro ) budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku.Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić do dnia 03.02.2023 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank
nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty : WADIUM na lokal użytkowy (adres lokalu wraz z powierzchnią).
Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji.


W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupska. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.


Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu.


Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu, wpłaconego wadium się nie zwraca.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Od dnia 18.01.2023 r. do 03.02.2023 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokalu w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z Administratorem lokalu pod numerem telefonu 59 84-87-700.


Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych), w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno – remontowe
służące ulepszeniu lokalu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie, uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

1) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki, jakie określi Zarządca;

3) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

4) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzania nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

5) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządcę protokołem.


Z wyłonionym w przetargu Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.


Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra, zobowiązana jest przed dniem jej zawarciem do dostarczenia :


dowodu wpłaty kaucji nie podlegającej oprocentowaniu, w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,


aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwego dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,


zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz opłat należnych Miastu Słupsk (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, ul. S. Jaracza 5 w Słupsku),


• oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie
o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.


Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania :


• zaliczki z tytułu opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządcę budynku,


• podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).


Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700.


UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli, zostanie obniżona do wysokości określonej
w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 203/ZNB/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska).


L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 203/ZN/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz wzór umowy najmu lokalu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
10 stycznia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek