Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Słupsku, ul.Szarych Szeregów

składanie ofert: 10.07.2006 11:45 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 10.07.2006 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk ul.Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk, o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na

Wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Słupsku ul.Szarych Szeregów

1. Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 36.40.00.00-5
36.10.00.00-2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia nowej sali gimnastycznej z częścią socjalną przy ZSO nr 1 w Słupsku, ul.Szarych Szeregów.
Zamówienie obejmuje pakiety :

Pakiet I :
A.Sprzęt gimnastyczny
B.Sprzęt do gry w piłkę koszykową
C.Sprzęt do gry w piłkę siatkową
D.Sprzęt do gry w piłkę reczną
E.Sprzęt do gry w unihokeja
F.Sprzęt do gry w tenisa stołowego
G.Sprzęt do gry w piłkę nożną
H.Sprzęt lekkoatletyczny
I.Wyposażenie hali sportowej
J.Wyposażenie szatni
K.Wyposażenie magazynów sprzętu sportowego

Pakiet II :
Wyposażenie pokoju dla nauczycieli

Szczegółowy wykaz sprzętu określony jest w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 40,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (pakiet I i pakiet II )
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 10.09.2006r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy :
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata.
3)wykażą się wykonaniem minimum trzech zamówień na dostawy o zbliżonym zakresie, każde o wartości minimum 80% ceny ofertowej wybranego pakietu, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, z załączeniem dokumentów potwierdzających ich wykonanie.
4)spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

8. Wymagane wadium
Pakiet I 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
Pakiet II 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

9. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

10. Składanie ofert do godz. 11.45 dnia 10.07.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12,pok. Nr 8 – sekretariat.

11. Otwarcie ofert o godz. 12.00 dnia 10.07.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. Nr 10.

12. Termin związania ofertą 60 dni.

13. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129

14. Ogłoszenie zostało przesłane do UZP dnia 17.05.06r. oraz opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń www.rzislupsk.republika.pl i www.um.slupsk.pl.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
25 maja 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek