Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Sławieńskiej w obrębie nr 0011 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 19.04.2023 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Słupska, położonych przy ulicy Sławieńskiej w obrębie nr 0011 miasta Słupska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 22/50 o powierzchni 3663 m2 - cena wywoławcza 670 000 zł, wadium 67000 zł, postąpienie - nie mniej niż 6 700 zł,

  • działka nr 22/51 o powierzchni 2600 m2 - cena wywoławcza 500 000 zł, wadium 50000 zł, postąpienie - nie mniej niż 5 000 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” ww. działki znajdują się na terenie o funkcji: nowo projektowane tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (10.7.UN) powołanego planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów i budynków działki nr 22/50 i 22/51 oznaczone są jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowią Zakład Produkcyjny „Pomorzanka” oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Działka nr 22/50 ma nieregularny, wydłużony kształt z bokiem przylegającym do pasa drogowego drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren niezagospodarowany, porośnięty niska roślinnością, krzewami oraz drzewami. Przez teren działki nr 22/50 przechodzą przewody infrastruktury technicznej: gazowy, elektroenergetyczny, wodociągowy oraz kanalizacyjny. Nabywca działki nr 22/50 zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorom sieci w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występującej na działce infrastruktury technicznej

Działka nr 22/51 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta z bokiem przylegającym do pasa drogowego drogi utwardzonej płytami betonowymi. Teren niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością, krzewami oraz drzewami. Na działce znajduje się część ogrodzenia trwałego.

Nieruchomości położone na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do nieruchomości możliwy jest ulicą Koszalińską o nawierzchni asfaltowej, a następnie ulicą Sławieńską utwardzoną płytami betonowymi.

Wpisana w dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00038907/2 służebność przesyłu nie dotyczy nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszej sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 19.04.2023 r. o godz. 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 13.04.2023 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
17 lutego 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
17 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Aleksandra Marchel
Data aktualizacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
17 lutego 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
17 lutego 2023
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
17 lutego 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
17 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek