Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetrg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. K. Borchardta

rozpoczęcie przetargu: 27.03.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Karola Borchardta

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb nr 1, działka nr118/16 o powierzchni 625m², Księga Wieczysta nr SL1S/00034304/7

Cena wywoławcza wynosi 85.000,00zł, wadium 8.500,00zł,

postąpienie nie mniej niż 850,00zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Portowa - Wschód” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usług nieuciążliwych.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane karcie terenu 02.21.MN,U. ww. planu zagospodarowania.

    Działka położona w północnej części miasta, niezabudowana. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp.

    Kształt działki regularny, czterokątny z niewielkimi nierównościami, teren działki obniżony w stosunku do drogi głównej, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa usługowo-przemysłowa, pas drogowy ulicy Portowej, w dalszej części tereny niezabudowane.

    Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, utwardzonej asfaltem, ulicy Portowej.

    Przez działkę przebiegają 2 przewody telekomunikacyjne.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.11.2022 roku.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości działki nr 118/16 możliwe jest przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr 88 ul. K. Borchardta, nr 118/17 przy ul. Portowej i nr 87 położonej przy ulicy K. Borchardta.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 21.03.2023r.na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej nr 88 ul. K. Borchardta, nr 118/17 przy ul. Portowej i nr 87 położonej przy ulicy K. Borchardta aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na 21.03.2023r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 24.03.2023r.(obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się 27.03.2023r. o godzinie 10ººw sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego),

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
24 lutego 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
24 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Aleksandra Marchel
Data aktualizacji:
16 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek