Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa ładowarki samobieżnej kołowej szt. 1

składanie ofert: 18.07.2006 9:45 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok.8-sekretariat
otwarcie ofert: 18.07.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO
na dostawę ładowarki samobieżnej kołowej szt. 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

Opis przedmiotu zamówienia.
CPV 29.52.25.10-2
Przedmiot dostawy: ładowarka samobieżna kołowa szt. 1;

Przeznaczenie: Ładowarka kołowa pracować będzie w sortowni odpadów komunalnych w strefie buforowej przy przemieszczaniu odpadów na przenośnik taśmowy kanałowy oraz przy dostarczaniu i przemieszczaniu przesypki technologicznej na kwaterze balastu.
Oferowana ładowarka musi być fabrycznie nowa, urządzenie nie może być prototypem ani modyfikacją innych urządzeń.
Charakterystyka techniczna jest szczegółowo opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 40,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia do 30.09.2006 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
udzielą gwarancji na okres 24 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie części, urządzenia, osprzęt; bez ograniczenia mtg pracy.
prowadzą na terenie kraju autoryzowany serwis albo zapewnią wykonanie serwisu przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu;
wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat ( licząc od dnia18.07.2006 r. ), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwie dostawy fabrycznie nowych ładowarek kołowych, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz potwierdzą stosownymi dokumentami, że wymienione zamówienia zostały wykonane należycie;
posiadają na oferowany sprzęt wymagane prawem homologacje, certyfikaty CE, atesty lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oferowanego sprzętu lub o ile jest to sprzęt produkcji zagranicznej świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów aprobat, specyfikacji i norm określonych w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Wymagane wadium 18.000,00 zł
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
Składanie ofert do godziny 9:45 dnia 18.07.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
Termin związania ofertą 60 dni.
Otwarcie ofert: 18.07.2006 r. godz. 10:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – pok. Nr 10.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
Anna Budźko-Pituła tel. 059/84-33-129
Publikacja ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych.
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl.Zwycięstwa 3 oraz www.slupsk.pl
Tablica ogłoszeń w PGK Sp. z o.o. w Słupsku, ul.Szczecińska 112 oraz www.pgkslupsk.pl
Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk.republika.pl
15. Ogłoszenie zostanie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 24.05.2006 r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
1 czerwca 2006
Informację opublikował:
Justyna Marglarczyk
Data publikacji:
1 czerwca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek