Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Olimpijskiej

rozpoczęcie przetargu: 14.04.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Olimpijskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 0003 miasta Słupska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 355 i nr 356 o łącznej powierzchni 874m², Księga Wieczysta nr SL1S/00042799/2.

Cena wywoławcza 200 000zł, wadium 20 000zł,

postąpienie nie mniej niż 2 000zł,

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%

Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu 04.10.MN ww. planu zagospodarowania.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach w północnej części miasta, działki o kształcie regularnym, czterokątnym, teren z dużymi nierównościami, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Na działce nr 355 usytuowane są 4 latarnie, przewód elektroenergetyczny, oś przewodu podziemnego melioracyjnego. Na działkach nr 355 i 356 znajduje się ciek wodny i skarpa. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny leśne, w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa, Osiedle Mieszkaniowe „Nowa Zamiejska” i tereny niezabudowane.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 267/2, która to działka nie została zagospodarowana pod drogę. Dojazd do nieruchomości możliwy jest nieutwardzonym gruntem, który przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może być nieprzejezdny.

W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako tereny mieszkaniowe – B.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Wpisane w dziale III Księgi Wieczystej nr SL1S/00042799/2 obciążenia nie dotyczą przedmiotowych działek.

Na nieruchomości stanowiącej własność miasta Słupska położonej przy ulicy Olimpijskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/2 w obrębie nr 0003, KW nr SL1S/00042799/2, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości złożonej z działek nr 355 i nr 356 położonych w obrębie nr 0003 miasta Słupska przy ulicy Olimpijskiej.

Służebność odbywać się będzie w pasie gruntu o powierzchni 215m² (szerokość: 5m, długość łącznie 43m). Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia niniejszej służebności będzie płatne jednorazowo.

Cena netto ww. służebności wynosi 9.962,00zł plus należny podatek VAT w stawce 23% tj. brutto 12 253,26zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2023r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.04.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek