Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy J. Piłsudskiego

rozpoczęcie przetargu: 27.04.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Józefa Piłsudskiego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb nr 0009 działka nr 640/1 o powierzchni 375m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00034135/1

Cena wywoławcza wynosi 150.000,00zł, wadium 15.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 1.500,00zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny wielofunkcyjne z wiodącą funkcją usługową. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (4.10.U) ww. planu zagospodarowania. Z uwagi na zapisy ww. planu miejscowego a w szczególności na nieprzekraczalną linię zabudowy, działka 640/1 ma ograniczone możliwości zabudowy. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Teren działki porośnięty jest trawą, częściowo utwardzony płytami betonowymi. Działka o kształcie regularnym czworokątnym, teren równy. Przez teren działki 640/1 przechodzi sieć infrastruktury technicznej: przewód kanalizacyjny, elektroenergetyczny, gazowy oraz telekomunikacyjny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Działka obciążona jest odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu na rzecz Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Działka położona jest w zachodniej części miasta przy ulicy J. Piłsudskiego, na osiedlu Zatorze. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa. Dalsze sąsiedztwo stanowi droga krajowa nr 21, liczne punkty handlowo-usługowe, sklepy wielkopowierzchniowe.

Działka 640/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem (ulicy J. Piłsudskiego).

Działka 640/1 objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do 01.03.2024 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2023r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.04.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
28 marca 2023
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
28 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
28 marca 2023
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
28 marca 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
28 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek