Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 28.04.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 0011 miasta Słupska, działka nr 10/9 powierzchni 3998m². Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00045016/1.

Cena wywoławcza wynosi 1.500.000,00zł, wadium 150.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 15.000,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat w stawce 23%

Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Grottgera 13” na terenie o funkcji: tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu - 01.1.U,MW ww. planu zagospodarowania. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.

Działka położona jest w południowo-zachodniej części miasta, kształt działki regularny, czterokątny, teren stosunkowo równy, porośnięty niska roślinnością, krzewami i drzewami na terenie znajdują się 2 bramki do piłki nożnej i 2 lampy oświetleniowe, częściowo ogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi budynek biurowo-administracyjny, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaże w zabudowie szeregowej.

Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i kanalizacyjna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 21.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nabywca działki zobowiązany będzie do wystąpienia o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi krajowej nr 21 (ul. Koszalińska dz. nr 21/11) w której zawarte zostaną szczegółowe warunki techniczne po spełnieniu, których można będzie wybudować zjazd (zjazd będzie mógł funkcjonować jedynie dla relacji prawoskrętnych). Budowa zjazdu będzie wymagała uzyskania przez właściciela działki na własny koszt i własnym staraniem:

1. ewentualnej relokacji słupa oświetleniowego i rozebraniu trzech przęseł ekranu akustycznego na warunkach wydanych przez ZIM w Słupsku,

2. uzyskania pozytywnej decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego na wycinkę dwóch drzew w pasie drogowym, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektu zjazdu, pozytywna opinia zieleni zostanie wydana przez ZIM w Słupsku z chwilą zobowiązania/oświadczenia Inwestora o poniesieniu kosztów związanych z wycinką ww. drzew (w tym opłaty administracyjnej).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2023r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.04.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
24 lutego 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
24 lutego 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
24 lutego 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
24 lutego 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek