Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa miniboiska na terenie stadionu miejskiego w Słupsku przy ul.Zielonej

składanie ofert: 14.06.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 14.06.2006 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul.Banacha 12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na roboty budowlane
p.n. „Budowa miniboiska na terenie stadionu miejskiego w Słupsku przy ul.Zielonej”

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 40 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień CPV - 45.21.22.21-1
74.23.22.00-6

Przedmiotem zamówienia jest budowa miniboiska (13,96 m x 25,20 m) na podstawie typowego projektu budowlano-wykonawczego „Program budowy mini-boisk w Polsce UEFA mini-pitch projekt” opracowanego przez Studio Architektury Rekreacyjnej Olaf Chmielewski Warszawa w r a z z opracowaniem adaptacji projektu, uzyskaniem wymaganych prawem warunków technicznych i uzgodnień, łącznie z wykonaniem robót, odbiorem, przekazaniem do użytkowania.
Zakres prac budowlanych:
- adaptacja istniejacej podbudowy asfaltowej z robotami towarzyszącymi
- wykonanie fundamentu betonowego pod ogrodzenie
- wykonanie przyłącza deszczowego dla odwodnienia boiska
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i masztów oświetleniowych szt. 4
- wykonanie chodnika z polbruku

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia – zakończenie robót do 31.07.2006r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 robót branży drogowej, każda o wartości min. równej cenie ofertowej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
5)Spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

6. Wymagane wadium 1.500,00 zł

7. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

8. Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 14.06.2006r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

9. Termin związania ofertą 30 dni.

10. Otwarcie ofert: 14.06.2006r. godz. 10:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 10.

11. Ogłoszenie opublikowano dnia 02.06.2006 r. na stronach internetowych :
www.portal.uzp.gov.pl
www.um.slupsk.pl
www.rzi.slupsk.pl
oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miejskiego w Słupsku plac Zwycięstwa 3.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 czerwca 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
8 czerwca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek