Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Józefa Bema 8 -Piekiełko 23 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 12.06.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Józefa Bema 8 -Piekiełko 23 stanowiącej własność Miasta Słupska.


Lokal niemieszkalny nr „A” położony na parterze w budynku przy ul. Józefa Bema 8 - w Słupsku o powierzchni użytkowej 21,29 m2, składający się z 2 magazynów, kuchni, komunikacji i wc z udziałem 404/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 604/9 o powierzchni 290 m2 w obrębie nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00117867/7.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł

wadium: 6 500,00

postąpienie nie mniej niż: 650,00


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931, ze zm.).


Nieruchomość położona przy ul. Józefa Bema 8 – Piekiełko 23 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej (26.MW,U).

Obiekt indywidualnie nie jest wpisany do rejestru zabytków lecz figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska jako inne zabytki nieruchome przeznaczone przez Prezydenta Miasta Słupska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec tego podlega zapisom obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” (uchwała Nr L/637/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 30.11.2005r.).Lokal nie posiada bezpośredniego wejścia od ulicy oraz z klatki schodowej. Wejście do lokalu usytuowane jest od strony podwórka budynku przy ul. J. Bema 8. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, nie posiada ogrzewania. Nieruchomość w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.Lokal będzie udostępniony do oglądania 17.05.2023 r. o godzinie 14:30.


Przetarg odbędzie się 12.06.2023r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 05.06.2023 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarądzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek