Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy  Stanisława Żółkiewskiego w obrębie nr 0009 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 5.06.2023 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 211

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego w obrębie nr 0009 miasta Słupska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 535/2 o powierzchni 590 m2 - cena wywoławcza 120 000 zł, wadium 12 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 200 zł,

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00009038/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” ww. działka znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.26.MN) ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 535/2 oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe – B.

Działka nr 535/2 znajduje się w granicach administracyjnych miasta Słupska, zlokalizowana jest w zachodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz pas drogowy ulicy Stanisława Żółkiewskiego.

Kształt ww. działki zbliżony jest do dwóch prostokątów, teren stosunkowo równy, częściowo utwardzony betonem, w pozostałej części porośnięty roślinnością ozdobną, krzewami i drzewami, teren zagospodarowany. Działka częściowo ogrodzona, w części ogrodzenie nie znajduje się w granicach geodezyjnych nieruchomości.

Przez teren działki nr 535/2 przechodzą podziemne przewody: telekomunikacyjny i gazowe. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorom sieci w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce przewodów.

Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną, możliwość podłączenia należy uzgodnić z gestorami sieci.

Działka nr 535/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej t.j. ul. Stanisława Żółkiewskiego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do relokacji słupa oświetleniowego zlokalizowanego na wjeździe na działkę w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.12.2022 r., II przetarg przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 05.04.2023 r.

Przetarg odbędzie się 05.06.2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 211

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 30.05.2023 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
ZDJĘCIE TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
28 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek