Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3

składanie ofert: 20.06.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303 - Sekretariat Wydziału Administracyjnego
otwarcie ofert: 20.06.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 - Wydział Administracyjny, pokój 303
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
 2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl/pliki/20060612163833.pdf oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3.
  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia - do 14 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 9. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 – sekretariat Wydziału Administracyjnego, w terminie do 20 czerwca 2006 r. do godz. 11:00:00
 11. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 12 czerwca 2006r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 czerwca 2006
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
12 czerwca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek