Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 26 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 12.06.2023 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 26stanowiącej własność Miasta Słupska.


Lokal mieszkalny nr 2a położony na I piętrze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 w Słupsku o powierzchni użytkowej 46,44 m2 składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki wraz z udziałem 1612/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 423/4 o powierzchni 156 m² w obrębie nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00034747/4.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000,00 zł

wadium: 11000,00

postąpienie nie mniej niż: 1100,00


Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami).


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 26 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi; usługi: handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe (11.1.MWU). Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Lokal wyposażony jest w ogrzewanie własne – piece kaflowe zlokalizowane w pokojach, w kuchni i łazience brak ogrzewania. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Wejście do lokalu utrudnione ze względu na niski strop. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14.11.2022r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 25.01.2023r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 30.03.2023r.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 24.05.2023 r. o godzinie 14:30.


Przetarg odbędzie się 12.06.2023r. o godz. 1200 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 05.06.2023 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
8 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek