Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 26.

rozpoczęcie przetargu: 21.07.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 26.


Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny Nr 2A położony na I piętrze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 w Słupsku o powierzchni użytkowej 46,44 m2 składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki wraz z udziałem 1612/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 423/4 o powierzchni 156 m² w obrębie nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00034747/4.


Cena wywoławcza do rokowań – 80 000,00 zł, zaliczka – 8 000,00 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 26 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi; usługi: handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe (11.1.MWU). Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Lokal wyposażony jest w ogrzewanie własne – piece kaflowe zlokalizowane w pokojach, w kuchni i łazience brak ogrzewania. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Wejście do lokalu utrudnione ze względu na niski strop. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.


Cena wywoławcza obowiązująca w I przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 14.11.2022r. wynosiła 210 000,00 zł, w II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 25.01.2023 r. wynosiła 180 000,00 zł. w III przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 30.03.2023 r. wynosiła 140 000,00 zł w IV przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 12.06.2023 r. wynosiła 110 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


Rokowania odbędą się w dniu 21.07.2023 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 11.07.2023 r. o godzinie 1430.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania – Wojska Polskiego 26/2A” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 17.07.2023 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) podpis oferenta.


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 17.07.2023 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 .

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.


UWAGA! dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023r., poz. 702) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 17.07.2023 r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 17.07.2023r. do godz. 16.00 ,

- okazanie komisji do przeprowadzania rokowań dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach,

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego),

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w rokowaniach winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


Dodatkowe informacje w sprawie rokowań uzyskać można w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
19 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek