Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Norwida

składanie ofert: 14.07.2006 10:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.217
otwarcie ofert: 18.07.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Norwida.
Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW nr 34254 :
▪ nieruchomości składają się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów : nr 15/49,
nr 15/52, nr 15/51, nr 15/47, nr 15/53, o łącznej powierzchni 362 m²,
▪ cena wywoławcza – 23.961,00 zł, wadium – 2.400,00 zł.
Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Z uwagi na specyficzną funkcję przedmiotowych działek, na których posadowione są dwa budynki wymiennikowni ciepła stanowiące własność „Sydkraft” EC Słupsk Spółka z o.o. przetarg zostaje ograniczony do podmiotu posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Na rzecz właściciela i użytkownika wieczystego działek nr : 15/49, 15/51,15/47 i 15/53 ustanowiona jest odpłatnie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na przechodzeniu i przejeżdżaniu przez działki nr : 15/60, 15/48, 15/50 i 15/46 w celu zapewnienia działkom 15/49 i 15/51, 15/47 i 15/53 dostępu do drogi publicznej.
Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze miasta, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na wnioskowanym terenie przystąpiono do opracowania planu „Kotarbińskiego”. W/w nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odrębnie przedłożenie do dnia 10 lipca 2006 r. koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wpłacenie wadium do dnia 10 lipca 2006 r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk
nr 76124037701111000040681904 lub w kasie urzędu.

Termin składania ofert do dnia 14 lipca 2006 r. do godziny 10°° w pokoju nr 217 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Oferty w zamkniętych kopertach powinny zawierać :
1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty
3.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Lista oferentów spełniających warunki przetargowe zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy pok.214 w dniu 17 lipca 2006 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2006r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 214 tut. urzędu lub telefonicznie 8488344.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
21 czerwca 2006
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
21 czerwca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek