Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 6 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 24.10.2023 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości(lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 6stanowiącej własność Miasta Słupska.


Lokal niemieszkalny nr 5 położony na poddaszu (III kondygnacja) w budynku przy ul. Jana Długosza 6 w Słupsku o powierzchni użytkowej 41,24 m2 składający się z 3 pomieszczeń, 2 pomieszczeń gospodarczych i wc wraz z pomieszczeniami przynależnymi (2 piwnice) o powierzchni 7,74 m2 i 15,26 m2 wraz z udziałem 1629/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 800 o powierzchni 665 m² w obrębie nr 0006 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00090167/4.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł

wadium: 10000,00

postąpienie nie mniej niż: 1000,00


Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).


Nieruchomość położona przy ulicy Jana Długosza 6 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności zabudowy - 8-MW/U. Budynek nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków i nie figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralno-wschodniej części miasta. Lokal wyposażony jest w ogrzewanie własne – piec kaflowy zlokalizowany w jednym z pomieszczeń. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal mało funkcjonalny ze względu na przejściowe pomieszczenia, liczne skosy. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

W celu zapewnienia działce nr 800 dostępu do drogi publicznej na działkach nr 798/2 i 799 w obr. 0006 przy ul. Jana Długosza ustanowiono odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu. Wartość służebności dla lokalu nr 5 wynosi 6783,32 zł + podatek Vat w wysokości 23%.

    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 22.08.2023r.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 05.10.2023 r. o godzinie 14:30.


Przetarg odbędzie się 24.10.2023r. o godz. 1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 18.10.2023 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 września 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 września 2023
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 września 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 września 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 września 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek