Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy Gdańskiej w obrębie nr 0015 Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 23.10.2023 9:00 • Urząd Miejski w Słupsku pok. nr 212

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy Gdańskiej w obrębie nr 0015 Miasta Słupska.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:


Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu o powierzchni 1,1719 ha stanowiącego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 43/2, położoną przy ul. Gdańskiej w obrębie nr 0015 Miasta Słupska, z przeznaczeniem na uprawy rolne. Dla przedmiotowej nieruchomości, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SL1S/00034791/7.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gdańska V” ww. nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe jednorodzinne, oraz tereny komunikacji – pas drogi lokalnej i pas drogi dojazdowej. Zasady, parametry oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenu (01.5.MN, 01.7.MN, 12.29.KDL, 13.32.KDD) ww. planu zagospodarowania.
Działka nr
43/2 według ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy oznaczony symbolami RIIIa, RIIIbgrunty orne, oraz PsIII – pastwiska trwałe.


 1. Okres dzierżawy: 5 lat od dnia podpisania umowy;

 2. Kwota wywoławcza stanowiąca roczną wysokość czynszu: 1.000,00 zł;

 3. Wadium: 200,00 zł;

 4. Postąpienie nie mniej niż: 10,00 .


Czynsz za dzierżawę nieruchomości podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


UZASADNIENIE OGRANICZENIA

 1. Przetarg ograniczony został do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do działki nr 43/2 ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.

 2. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2569 z późn. zm.) jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie (co najmniej 5 lat), w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu.


WARUNKI PRZETARGU:

Warunkami przystąpienia do przetargu :

 1. wpłacenie wadium do dnia 16.10.2023 r. na rachunek bankowy Miasta Słupska w mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 z opisem w tytule wpłaty: „WADIUM na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 obręb nr 0015. W przypadku dokonania wpłaty wadium przez osoby trzecie, które nie będą uczestniczyły bezpośrednio w przetargu, w tytule należy podać dane oferenta tj. nazwisko i imię wraz
  z oznaczeniem numeru nieruchomości
  . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

 2. Posiadanie tytułu do władania w postaci aktu własności, lub umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia nieruchomości gruntowej przyległej do działki nr 43/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub kopia umowy).

 3. Spełnienie kryteriów zgodnie z przepisami ww. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Wymagane dokumenty wymienione poniżej.


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 (II piętro) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk do dnia 16.10.2023 r. do godz. 15:30


Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku do dnia 19.10.2023 r. (obok pokoju 213) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.


Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat;

 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie Miasta Słupska;

 4. Kopia tytułu do władania nieruchomością przyległą do przedmiotu przetargu w postaci aktu własności, lub umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia;

 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn zm.);

 6. Potwierdzenie wniesienia wadium;

 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

 8. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na wzięcie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 9. Osoby prawne – pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

 10. W przypadku osób prawnych prowadzących rolniczą działalność gospodarczą:

  • Posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, zgodę organów statutowych na wzięcie
   w dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.

  • Podmioty inne niż osoby fizyczne w dniu przetargu powinny być reprezentowane przez wszystkie osoby wskazane w umowie, akcie założycielskim lub odpisie z rejestru jako uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu albo przez pełnomocnika ustanowionych przez te osoby.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.slupsk.pl oraz w pokoju nr 312-B Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2023 r. o godzinie 9:00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób, niewładających językiem polskim (cudzoziemcy), w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zwracane jest w terminie 3 dni roboczych.


Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pokoju 312-B Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie (59) 84 88 223 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 484/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 czerwca 2023 r. do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).


Uczestnikom przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od jego zamknięcia.

W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Słupska wstrzymuje procedury związane
z wydzierżawieniem nieruchomości.

W przypadku braku zaskarżenia czynności przetargowych lub w razie uznania skargi
za niezasadną organ podaje do publicznej wiadomości informacj
ę o rozstrzygnięciu przetargu, poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 września 2023
Informację zaktualizował:
Aleksander Zienczuk
Data aktualizacji:
19 października 2023
Nazwa pliku:
Formularz zgłoszenia udziału w przetargu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 września 2023
Nazwa pliku:
Informacja o osobach dopuszczonych do przetargu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
19 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek