Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ul. Witolda Lutosławskiego 33 w obrębie nr 0013 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 23.11.2023 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ul. Witolda Lutosławskiego 33 w obrębie nr 0013 miasta Słupska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 519/5 o powierzchni 637 m2 - cena wywoławcza 1 500 000 zł, wadium 150 000 zł, postąpienie nie mniej niż 15 000 zł,


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00016924/7.

Działka nr 519/5 położona jest w centralnej części miasta, kształt nieregularny, wielokątny, teren równy w większości utwardzony betonem, w pozostałej części porośnięty niską roślinnością, krzewami oraz pojedynczym drzewem. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni zabudowy 270 m2 i powierzchni użytkowej 759,01 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie co. zdalczynne.

Przez teren działki przebiegają: przewód telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz kanalizacyjny.

Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Park Kulturyna terenie o funkcji: tereny usług, tereny mieszkaniowe wielorodzinne (06.16.U,MW).

W ewidencji gruntów działka nr 519/5 sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką brukową - ul. Witolda Lutosławskiego.

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, stan techniczny obiektu wymaga przeprowadzenia remontu. Dla budynku została wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska decyzja o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku. Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

    Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

    Dla nieruchomości sporządzone zostanie świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 23.10.2023 r. o godzinie 15.00.


Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.11.2023 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego),

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 września 2023
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 września 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 września 2023
Nazwa pliku:
Mapa i karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 września 2023
Nazwa pliku:
ZDJĘCIA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 września 2023
Nazwa pliku:
Rzuty
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
22 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek