Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Filmowej 5.

składanie ofert: 24.10.2023 14:30 • Budynek Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pokój nr 6 (I piętro)
otwarcie ofert: 26.10.2023 13:00 • Budynek Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pokój nr 6 (I piętro)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska ogłasza I pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Filmowej 5.

1. Przetarg jest ograniczony do oferentów, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu prowadzą działalność gospodarczą i podejmą w będącym przedmiotem przetargu lokalu działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu działalności usługowej nieuciążliwej i/lub gastronomii nieuciążliwej w tym kawiarni – cukierni, małej gastronomii ze sprzedażą wyrobów gotowych. Dopuszcza się również prowadzenie działalności gastronomicznej z możliwością gotowania i pieczenia posiłków, która to działalność będzie wymagała dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, pod warunkiem uzyskania przez najemcę zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na ingerencję w części wspólne budynków niezbędne do dostosowania lokalu przez najemcę na jego koszt do prowadzenia wskazanej działalności gastronomicznej oraz uzyskania wszelkich innych zgód stosownych instytucji i organów publicznych wymaganych przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności.

Ponadto w przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk.

2. Oznaczenie nieruchomości lokalowej :

Wynajęciu podlega lokal użytkowy, stanowiący własność Miasta Słupska położony przy ul. Filmowej 5 w Słupsku, o powierzchni 110,68 m², usytuowany w budynku (nr ewid. 1047), w poziomie parteru z wejściem od strony ulicy, na działce nr 619/2 w obrębie 6 m. Słupska. Lokal wyposażony jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania („miejskiego”).

3. Cena wywoławcza :

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu lokalu wynosi 1661,00 zł (netto).

Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.

4. Wysokość opłat z tytułu najmu :

Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu oraz ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu opłat niezależnych od właściciela lokalu (wody, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej) określonych na podstawie zaliczki w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządcę budynku.

5. Dodatkowe (inne) obciążenia :

1) Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku ul. Jaracza 5).

2) Opłaty za odpady komunalne (Najemca zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów oraz dostarczenie jej kopii do Wynajmującego).

3) Opłaty za dostarczenie energii elektrycznej (Najemca zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnej umowy na dostarczenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej kopii Wynajmującemu).

4) Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję w wysokości 300% czynszu netto ustalonego w postępowaniu przetargowym. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i stanowić będzie zabezpieczenie dla Wynajmującego w przypadku nie uiszczenia należności wynikających z umowy. Kaucja może być zaliczona na poczet ewentualnych, powstałych zaległości oraz będzie zabezpieczeniem umożliwiającym Wynajmującemu przywrócenie przedmiotu najmu do stanu co najmniej niepogorszonego, przywracającego lokal do użytku.

6. Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika.

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia przepisów zmieniających niniejsze stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

8. Należności z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela, Najemca będzie płacić Wynajmującemu z góry, do dnia 10 każdego miesiąca.

Informacje dodatkowe :

● Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu.

W dniach : 04.10.2023 r., 11.10.2023 r. oraz 18.10.2023 r. o godzinach od 14.20 do 14.40 istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu. W celu uzyskania informacji o wyposażeniu lokalu zainteresowanych prosi się o kontakt z Administratorem lokalu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

● Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych) w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

● Jednocześnie Miasto Słupsk zastrzega, że może odmówić zawarcia umowy najmu z przedsiębiorcą, który nie uzyska koniecznych zgód, a jeśli taka umowa zostanie zawarta może ją wypowiedzieć bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez najemcę.

● Najemca lokalu, w którym prowadzona będzie działalność określona w niniejszym ogłoszeniu może ubiegać się o obniżenie czynszu do wysokości określonej w zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia Nr 479/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska. Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po przyznaniu bonifikaty.

Wzór umowy najmu lokalu znajduje się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce dla klientów →lokale użytkowe, garaże i reklamy).

WARUNKI PRZETARGU :

1. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, które muszą wpłynąć do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. J. Tuwima 4 (sekretariat), 76-200 Słupsk do dnia 24 października 2023 r. do godziny 14.30.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć zaklejone koperty umożliwiające identyfikację oferenta :

jedną z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym – Najem lokalu użytkowego przy ul. Filmowej 5 w Słupsku – NIE OTWIERAĆ KOPERTY - zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- drugą z napisem „Oferta na przetarg – Najem lokalu użytkowego przy ul. Filmowej 5 w Słupsku. NIE OTWIERAĆ KOPERTY” - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci „Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Zgłoszenie powinno zawierać :

1) zgodę na udział w przetargu,

2) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu usługowej nieuciążliwej, w tym kawiarni – cukierni, małej gastronomii ze sprzedażą wyrobów gotowych,

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Oferta przetargowa sporządzona w języku polskim i podpisana przez Oferenta (wraz z małżonkiem lub wspólnikiem spółki) musi zawierać :

1) Imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Oferenta (osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim składają ofertę wspólnie), adres e-mail (służący do korespondencji w procedurze przetargowej).

2) Datę sporządzenia oferty.

3) Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetargu i przyjmuje powyższe bez zastrzeżeń.

4) Deklarację o rodzaju działalności jaką będzie prowadzić w lokalu mieszczącą się w ramach treści ogłoszenia.

5) Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej jak w pkt. 4 ogłoszenia o przetargu.

6) Oferowaną cenę czynszu najmu miesięcznego wyrażoną w pełnych złotych (netto).

7) Dowód wpłaty wadium.

8) Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej użytkowaną nieruchomością (lokalem), oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

9) Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe mające wpływ na wynik złożonej oferty.

10) Inne osobiste argumenty oferenta przedstawiające jego działalność w lokalu, promujące wybranie jego oferty w tym:

a) przedstawienie dotychczasowego doświadczenia w prowadzonej działalności,

b) logo firmy,

c) wstępna aranżacja lokalu,

d) wizualizacja witryny,

e) promocja Miasta, poprzez działalność prowadzoną w lokalu.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być popisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwość co do jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia na kopercie z danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

4. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 1661,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt jeden zł 00/100).

5. Termin wpłaty wadium do 23 października 2023 r. wyłącznie na konto Miasta Słupska : mBank S.A. 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z dopiskiem „WADIUM PRZETARG LOKAL UŻYTKOWY UL. FILMOWEJ 5”.

6. Komisja przetargowa w dniu 25 października 2023 r. o godzinie 12ºº wywiesi na tablicy ogłoszeń (przy pokoju nr 10) w budynku Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku, listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

7. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy J. Tuwima 4 w Słupsku, w pokoju nr 6 (I piętro) o godzinie 13.00 w dniu 26 października 2023 r.

W części jawnej przetargu komisja przetargowa w obecności oferentów:

- stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

- otwiera koperty z ofertami, sprawdza ich kompletność i tożsamość oferentów,

- ustala liczbę złożonych ofert i dowody wpłaconych wadiów,

- kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu,

- ustala termin i miejsce części niejawnej przetargu oraz przewidywany termin zamknięcia przetargu i podaje je do wiadomości uczestnikom przetargu.

8. Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu.

9. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Słupska w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od podpisania umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

10. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium jest zwracane, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Kryteria oceny oferty:

Na potrzeby niniejszego przetargu Komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert:

Id.

Nazwa kryterium

Waga

Komentarz

C

Cena oferty

35

Sposób obliczenia punktów został określony w pkt 11.1) niniejszego ogłoszenia.

AT

Rodzaj działalności

65

Sposób obliczenia punktów został określony w pkt 11.2) niniejszego ogłoszenia.

Tab. 1. Kryteria oceny ofert

Każde z wymienionych powyżej kryteriów zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny oferty.

1) Sposób oceny ofert

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa
w pkt 2. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Komisja przetargowa dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:

P = C + AT, gdzie:

  • C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;

  • AT – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Rodzaj działalności.

Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w pkt.

Komisja przetargowa wybierze tego Oferenta, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty

2) Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty:

1)a) Cena oferty;

Komisja przetargowa obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych,zgodnie
z poniższym wzorem:

C = Cmin x 35 / Co, gdzie:

  • C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;

  • Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wynajem zaoferowana
    w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

  • Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wynajem oferty ocenianej;

  • 35 - waga kryterium „Cena oferty”.

b) Rodzaj działalności;

Komisja przetargowa oceni nieodrzucone oferty według kryterium Rodzaj działalności zgodnie z poniższym wzorem:

AT = To x 65 / Tmax, gdzie:

AT - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Rodzaj działalności;

Tmax - maksymalna liczba punktów będąca sumą punktów związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz doświadczeniem w dotychczas prowadzonej działalności;

To – punktowane działalności:

1) dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności,

2) wstępna aranżacja lokalu,

3) opis działalności jaką Oferent zamierza prowadzić,

4) wizualizacja witryny,

5) promocja Miasta, poprzez działania prowadzone w lokalu,

65 - waga kryterium „Rodzaj działalności”.

12. Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera, w postępowaniu niejawnym.

13. Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

14. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa bierze pod uwagę najkorzystniejszą ofertę.

15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

16. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o wyniku przetargu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

17. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

18. Najemca wyłoniony w przetargu przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wszelkie informacje o lokalu zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku, pokój nr 10, w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 7.00 do 13.00 lub telefonicznie 59 8487700.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Słupska. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia. Treść zarządzenia Nr 479/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz wzór umowy najmu lokalu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
22 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek