Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 73

rozpoczęcie przetargu: 8.12.2023 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 73

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie nr 0012 miasta Słupska, działka nr 228/12 powierzchni 9060m², Księga Wieczysta nr SL1S/00034471/8

Cena wywoławcza wynosi 5.000.000,00zł, wadium 500.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 50.000,00zł

Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pomorska II” na terenie o funkcji: tereny wielofunkcyjne z wiodącą funkcją usługową. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (8.4U) - ww. planu zagospodarowania.

Działka położona jest południowej części miasta, kształt działki regularny, czterokątny, teren równy w większości utwardzony, w pozostałej części porośnięty niską roślinnością, krzewami i drzewami, teren ogrodzony, działka zabudowana 4 budynkami o funkcji, biurowo- usługowej, handlowej i garażowej (nr ewid. 86, 87, 925, 90).

Budynek (nr ewid. 86, 87, 925) dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony składający się z części biurowej wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej 606,87m², lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 65,80m² oraz 3 hal warsztatowych (garażowych) o powierzchni: 64,86m², 35,95m² i 50,46m², budynek wyposażony w instalacje elektryczne, wodno - kanalizacyjną, telefoniczną, ogrzewanie miejskie, sieć komputerową. Stan stosunkowo dobry, hale garażowe o przeciętnym stanie wykończenia.

Narożnik budynku o nr ewidencyjnym 87 znajduje się w części na działce nr 196 (ok. 1,30m²).

Budynek magazynowy o nr ewidencyjnym 90 składa się z części magazynowej o powierzchni użytkowej 335,08m² oraz wymiennikowni o pow. 17,38m², w budynku instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem (ulicy Przemysłowej). W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi. Przez działkę przebiega przewód ciepłowniczy, kanalizacyjny, rura ochronna - przewód elektroenergetyczny, rura ochronna - przewód telekomunikacyjny, wodociągowy.

Wpisane w dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00034471/8 ograniczone prawa rzeczowe nie są wykonywane na nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej sprzedaży.

Dla nieruchomości sporządzone zostanie świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497 ze zm.).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 20.11.2023r. o godz. 15:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2023r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.12.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
6 października 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
6 października 2023
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
6 października 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
6 października 2023
Nazwa pliku:
Przemysłowa 73
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
6 października 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
6 października 2023
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
6 października 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
6 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek