Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 22.11.2023 12:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Miasta Słupska

położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza w Słupsku

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 604/2 o powierzchni 485 m2 położona przy ulicy Karola Chodkiewicza w obrębie nr 0009 miasta Słupska, KW nr SL1S/00000533/4.

Cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 300 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz komunikacja kołowa. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenów 2.24.MN oraz 19.2.KDD. ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów działka nr 604/2 sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe – B.

Nieruchomość położona w zachodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działki regularny, czworokątny, teren równy, częściowo utwardzony kostką granitową, w pozostałej części porośnięty roślinnością ozdobną i trawą. Na terenie nieruchomości znajduje się otwarta drewniana wiata garażowa, działka częściowo ogrodzona.

Znajdujące się na ww. działce nakłady w postaci utwardzeń kostką granitową oraz drewnianej wiaty garażowej stanowią własność osoby prywatnej.

Działka nr 604/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nie spełnia zatem wymogów samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie nr 0009 miasta Słupska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 605 położona przy ulicy Karola Chodkiewicza 15, działka nr 603/2 położona przy ulicy Karola Chodkiewicza 13, działka nr 603/1 położona przy ulicy Karola Chodkiewicza oraz działka nr 623 położona przy ulicy Zygmunta Augusta 70.


Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Wpłacenie wadium do dnia 16.11.2023 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0009 miasta Słupska oznaczonych jako działki nr 605, 603/2, 603/1 i 623.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 16.11.2023 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 21.11.2023 r. (obok pokoju 215) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2023 r. o godz. 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
18 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek