Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 1a

rozpoczęcie przetargu: 22.11.2023 11:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 1a

Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny oznaczony w inwentaryzacji jako lokal niemieszkalny „A”o pow. użytkowej 127,68m2, położony w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 1a z udziałem 2195/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 232/1 i 232/2 o łącznej powierzchni 504m2 w obrębie nr 0013, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00050688/0.

Cena wywoławcza wynosi 190.000,00zł, wadium 19.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 1.900,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.)

Lokal niemieszkalny „A” o łącznej pow. użytkowej 127,68m² położony jest na dwóch kondygnacjach: na parterze o pow. użytkowej 61,30m² oraz na I piętrze o pow. użytkowej 66,38m² w budynku przy ulicy Henryka Pobożnego 1a, składający się z 6 pomieszczeń, wc oraz komunikacji. Lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie w lokalu własne- etażowe na paliwo stałe (piec kwalfikujący się do wymiany). Lokal w średnim stanie technicznym kwalifikujący się do remontu.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (24-MW/U). W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, na terenie o funkcji 24-MW/U zakazuje się m.in. lokalizacji nowej zabudowy garażowej i gospodarczej oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. H. Pobożnego 1aodbył się w dniu 10.05.2023 roku.

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. H. Pobożnego 1aodbył się w dniu 09.08.2023 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2023r. o godz. 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.11.2023r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 14.11.2023r. o godz. 14:30

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły,

- cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja Przetargowa
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 października 2023
Nazwa pliku:
1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja Przetargowa
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 października 2023
Nazwa pliku:
2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja Przetargowa
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 października 2023
Nazwa pliku:
3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja Przetargowa
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 października 2023
Nazwa pliku:
4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja Przetargowa
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek