Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 24.11.2023 11:30 • Budynek Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pokój nr 6 (I piętro)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku


L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu/przeznaczenie

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

B. Prusa 8

118,41

Obr. 6
dz. nr 387

Poziom parteru
oraz przyziemia, lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.
W lokalu pomieszczenie wc.

II przetarg
na najem

1.777,00

1.777,00

20,00

2

A. Krajowej 32
A

24,41

Obr. 6
dz. nr 811/2

Poziom przyziemia, lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.
W lokalu pomieszczenie wc.

II przetarg
na najem

367,00

367,00

10,00

3

J. Kilińskiego 16

11,71

Obr. 6
dz. nr 755

Poziom przyziemia, lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.
W lokalu pomieszczenie wc.

II przetarg
na najem

176,00

176,00

10,00

4

J. Niemcewicza 11

21,20

Obr. 6
dz. nr 241/10

Poziom parteru, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, bez toalety (możliwość korzystania
z wc za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej)


III przetarg
na najem

318,00

318,00

10,00

5

W. Lutosławskiego 12

50,30

Obr. 12

dz. nr 172/2

Poziom parteru i przyziemia, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną. W lokalu pomieszczenie wc.

III przetarg
na najem

755,00

755,00

10,00

6

Solskiego 11

15,86

Obr. 6

dz. nr 428/2

Poziom przyziemia, lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną. Lokal bez pomieszczenia wc.

III przetarg
na najem

238,00

238,00

10,00

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 6 ( I piętro ) budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku.

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić do dnia 17.11.2023 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty : WADIUM na lokal użytkowy (adres lokalu wraz z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych

lub użytkowych wobec Miasta Słupska. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4
w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu.


Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu, wpłaconego wadium się nie zwraca.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Od dnia 06.11.2023 r. do 17.11.2023 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokalu w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z Administratorem lokalu pod numerem telefonu 59 84-87-700.


Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych), w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno – remontowe służące ulepszeniu lokalu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie, uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

1) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki, jakie określi Zarządca;

3) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

4) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzania nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

5) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządcę protokołem.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.


Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra, zobowiązana jest przed dniem jej zawarciem do dostarczenia:

dowodu wpłaty kaucji nie podlegającej oprocentowaniu, w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwego dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz opłat należnych Miastu Słupsk (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Słupsku
w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, ul. S. Jaracza 5 w Słupsku),

• oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. W Słupsku .W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania:

• zaliczki z tytułu opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych
od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządcę budynku,

• podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).


Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700.


UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli, zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia Nr 479/ZNB/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska).

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców
o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia
Nr 479/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz wzór umowy najmu lokalu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.p l(w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
25 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek