Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 24.11.2023 12:15 • Budynek Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pokój nr 6 (I piętro)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku


L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczenie lokalu – planowana działalność

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu (netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż

[zł]¹

1

Wyspiańsakiego 8

15,40

Obr. 6

działka nr 457/4

(bud. 2606)

w kompleksie garaży,

wjazd od ulicy Mickiewicza przy bud. numer 23

garaż

Najem

II przetarg

160,00

160,00

10,00

2

Reymonta 2

18,90

Obr. 6

działka nr 433/20

(bud. 2590)

w kompleksie garaży,

wjazd od ulicy Wolności

garaż

Najem

II przetarg

190,00

190,00

10,00

3

Wolności 20A

11,25

Obr. 6

działka nr 232/1

(bud. 675)

przy budynku

garaż

Najem

II przetarg

120,00

120,00

10,00

4

Wolności 14

12,95

Obr. 6

działka nr 256/51

(bud. 2426)

w kompleksie garaży

garaż

Najem

II przetarg

130,00

130,00

10,00

5

Długosza 10

19,00

Obr. 6

działka nr 814/2

(bud. 2710)

przy komórkach gospodarczych

garaż

Najem

II przetarg

190,00

190,00

10,00


Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 12.15 w pokoju nr 6 (I piętro) budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku.

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić do dnia 17.11.2023 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty: WADIUM na garaż (adres garażu wraz z powierzchnią).
Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji.


W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych, garaży i innych pomieszczeń wobec Miasta Słupska. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 59 8487544.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu.


Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium się nie zwraca.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


W dniach od dnia 06.11.2023 r. do 17.11.2023 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym garaży. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na numer telefonu 59 84-87-700.


Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu wyłoniony w przetargu Najemca zostanie zobowiązany do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno - remontowe lub ulepszenia w garażu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

1) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki, jakie określi Zarządca;

3) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

4) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzenia nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

5) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządcę protokołem.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą garażu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej
dla terenu, na którym usytuowany jest garaż.

Oprócz czynszu za najem garażu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).

Ponadto przed zawarciem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji niepodlegającej oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto.

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia
Nr 479/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz
wzór umowy najmu garażu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
25 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek