Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 2 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 19.12.2023 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 2stanowiącej własność Miasta Słupska.


Lokal mieszkalny nr 11 położony na parterze (I kondygnacja) w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupsku o powierzchni użytkowej 88,70 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 12,60 m2 (komórka lokatorska) wraz z udziałem 590/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 186/2 i nr 186/11 o powierzchni 1127 m² w obrębie nr 0013 Miasta Słupska. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00041038/3.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 276 000,00 zł

wadium: 27600,00

postąpienie nie mniej niż: 2 760,00


Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570, 1598).


Nieruchomość położona przy ulicy Armii Krajowej 2 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej – 12.27.MW,U. Budynek przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupsku wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego w zakresie elewacji frontowej wraz z wystrojem oraz sieni wraz z wystrojem budynku mieszkalnego, poz. rejestru poz. A-1770 i podlega zapisom ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta. Lokal wyposażony w ogrzewanie własne – piec kaflowy. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Dla lokalu nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.


W dziale III KW nr SL1S/00041038/3 istnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego, ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inna nieruchomością i wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków:

- nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi: KW 67796 dz. nr 189/2; KW 51384 dz. nr 186/4; KW 50410 dz. nr 186/5; KW 50237 dz. nr 186/6; KW 53293 dz. nr 186/8; KW 54897 dz. nr 186/9, podlegająca na przechodzeniu i przejeżdżaniu przez nieruchomość o nr 186/7 w celu zapewnienia dostępu nieruchomości oznaczonej nr 189/2, 186/4, 186/5, 186/6, 186/8 i 186/9 do drogi publicznej (działki nr 186/10 i nr 186/11 powstały w wyniku podziału działki nr 186/7)

- służebność gruntowa przejazdu i przechodu nieodpłatny i bezterminowy, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 186/10 bliżej opisanej w dziale I-0 KW nr SL1S/00101096/6 oraz właściciela posadowionego na tej nieruchomości garażu, wykonywanie której polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną to jest nieruchomość położoną w Słupsku przy ulicy Partyzantów obręb ewidencyjny 13 gmina Miasto Słupsk oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 186/11 objętą KW SL1S/00041038/3, do drogi publicznej, to jest do ulicy Partyzantów.

- elewacja frontowa wraz z wystrojem oraz sień wraz z wystrojem budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 2 w granicach działki 186/2.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 07.12.2023 r. o godzinie 14:30.


Przetarg odbędzie się 19.12.2023r. o godz. 1200 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 13.12.2023 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Słupska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości do czasu rozpatrzenia skargi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
14 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Cyman
Data aktualizacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
14 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
14 listopada 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
15 listopada 2023
Nazwa pliku:
zdjecie 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman
Data wytworzenia:
15 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
15 listopada 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek