Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000 zl

składanie ofert: 1.09.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.123
otwarcie ofert: 1.09.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 12.000.000 złZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8488321,
e-mail: , strona internetowa : www.slupsk.plDalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:
Tadeusza Szemryka, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 307, tel 0-59-8488440,
Przemysław Sternalski, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123, tel 0-59-8488356, fax 059 84883,

Adres, na którym należy przysłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
Opis przedmiotu zamówienia: Kredyt długoterminowy złotowy, okres kredytowania 10 lat.
Kwota kredytu 12.000.000 PLN.
Karencja w spłacie kapitału – 30.07.2007r. Karencja w spłacie odsetek – 29.04.2007r.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : data rozpoczęcia: 12.09.2006r.; data zakończenia: 30.06.2016 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium: 36.000 PLN.
Warunki uczestnictwa :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
  1. aktualny wypis z rejestru handlowego,
  2. zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych,
  3. zaświadczenie wykonawcy z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
  4. zaświadczenie wykonawcy z ZUS o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP,
  5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.


Kryteria oceny ofert: cena - 100%.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  1. dostępne do 31.08.2006 r.,
  2. cena: SIWZ w wersji papierowej – opłata w wysokości 500,- PLN + 22% VAT


Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich dnia 17.07.2006 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 19.07.2006 r. pod numerem 2006/S 135-145154 - uzpełniono w dniu 20.07.2006 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy w siedzibie Zamawiającego od dnia 17.07.2006r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego - łączny rozmiar plików do pobrania 55 180 194 B (52,6MB):
SIWZ (150KB)
Załączniki od nr 1 do 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Wszytkie pliki SIWZ i załączników zamieszczono w formacie *.zip.

Dodane w dniu 25.07.2006 : Uzupełniono załącznik nr 24 - Opinie banków
Załącznik nr 24 - uzupełnienie

Dodane w dniu 02.08.2006 :
Wpłynęło zapytanie od Wykonawcy : "Jaką należy przyjąć liczbę dni do wyliczenia odsetek w roku przestępnym?"
Odpowiedź : Przy sporządzaniu HARMONOGRAMU SPŁAT KREDYTU zgodnego z załącznikiem nr 3 do SIWZ należy przyjąć, że każdy miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, a rok 365 dni.

Dodane w dniu 10.08.2006 :
Uaktualniono załącznik nr 15 - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w kwocie 12 mln zł
Załącznik nr 15 (str. 1) - uzupełnienie
Załącznik nr 15 (str. 2) - uzupełnienie

Dodane w dniu 23.08.2006r.
Wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:
Pyt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę (w nawiązaniu do zapisu punktu 15.20.1 SIWZ) na skonkretyzowanie przedmiotu kredytowania i przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego kredytowanych inwestycji, sporządzonych w oparciu o umowy z wykonawcami - po ewentualnym wyborze naszej oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na skonkretyzowanie przedmiotu kredytowania i przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego kredytowanych inwestycji. Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/766/06 z dnia 28 czerwca 2006r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Słupska na 2006r., kredyt w wysokośco 12 mln zł przeznaczony może być wyłącznie na inwestycje zawarte w WPI.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na sformułowanie zapisu punktu 15.9 SIWZ, zdanie pierwsze, w nastepujący sposób: "Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku niezmienny w całym okresie kredytowania."
Odp. Zapis dotyczący marży Banku zawarty jest w pkt. 15.11 SIWZ, w związku z powyższym nie ma konieczności zamiany w/w zapisu.

Pyt.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sformułowanie zapisu punktu 15.21 SIWZ w następujący sposób: "Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i wyznaczenie przez Bank nowego nie krótszego niż 30 dni terminu spłaty zadłużenia."
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 15.21 SIWZ.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 lipca 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
17 lipca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek