Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup sygnału internetowego

składanie ofert: 28.08.2006 11:00 • siedziba Zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 ,pok. 303
otwarcie ofert: 28.08.2006 11:15 • siedziba Zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3,, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na

zakup sygnału internetowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sygnału internetowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
CPV 32412110-8 – Sieć internetowa
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - do 14 dni od dnia podpisania umowy
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

Ustalone zostały następujące kryteria oceny:
a)Cena – wartość zamówienia brutto - waga 50 %
b)Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
(potwierdzone certyfikatem) - waga 30 %
c)Serwis, naprawa - waga 10 %
d)Gwarantowana przepustowość - waga 5 %
e)Ilość przydzielonych zewnętrznych adresów IP - waga 5 %

Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl pod nr. OWP/2006/08/18-1139758 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 18 sierpnia 2006r.Unieważnienie postępowania


Gmina Miejska Słupsk, jako Zamawiający - na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 -
unieważnia postępowanie na "Zakup sygnału internetowego
dla Urzędu Miejskiego w Słupsku"
ogłoszone w dniu 18.08.2006r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Słupsk, dnia 28.08.2006r. godz. 09.50

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
18 sierpnia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek