Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy J. Przybory w obrębie nr 0008 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 10.01.2024 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy J. Przybory w obrębie nr 0008 miasta Słupska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 65 o powierzchni 1295 m2 - cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 300 zł,

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00034211/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” ww. działka znajduje się na terenie o funkcji: obszar funkcji mieszkalnej jednorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13.MN) ww. planu zagospodarowania.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 65 oznaczona jest jako grunty orne - RIIIa, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia na wyłączenie działki z produkcji rolniczej.

Działka nr 65 położona jest w zachodniej części miasta, sąsiedztwo bezpośrednie stanowi istniejąca i rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pas drogowy ulicy Jeremiego Przybory, sąsiedztwo dalsze stanowią ogródki działkowe i zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Kształt ww. działki zbliżony jest do prostokąta, teren stosunkowo równy z niewielkimi nierównościami, porośnięty niską roślinnością, krzewami i drzewami, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzanej płytami betonowymi - ulicy Jeremiego Przybory.

Przez teren działki nr 65 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Nabywca działki zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce sieci.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Wpisane w dziale III księgi wieczystej KW nr SL1S/00034211/8 obciążenia nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej sprzedaży.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 11.01.2023 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.03.2023 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 05.06.2023 r., IV przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 20.07.2023 r., V przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.10.2023 r.

Przetarg odbędzie się 10.01.2024 r. o godzinie 10.00 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 4.01.2024 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Słupska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości do czasu rozpatrzenia skargi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 059 84 884 72 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
5 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
6 grudnia 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
5 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 grudnia 2023
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
5 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
5 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
5 grudnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek